Tripindi Shraddha and Narayan Bali Family from Hassan Karnataka - Gokarna Puja

Tripindi Shraddha and Narayan Bali Family from Hassan Karnataka

Tripindi Shraddha and Narayan Bali Family from Hassan Karnataka

Tripindi Shraddha and Narayan Bali pujas were performed on 16/06/2017 and 17/06 2017 at Gokarna for a Family from Hassan Karnataka.

Tripindi Shraddha Gokarna

Scroll to Top